Khủng long trong tình yêu

0
233

<div class="title-box">
<h1>Pure CSS. 
"Khủng long trong tình yêu"</h1>
</div>


<div class="box">

<div class="platform"></div>


<div class="dinosaur-boy">

<div class="body">

<div class="neck">

<div class="neck-part-1"></div>


<div class="head">

<div class="head-spot-1"></div>


<div class="head-spot-2"></div>


<div class="head-spot-3"></div>


<div class="mouth">

<div class="mouth-copy"></div>

     </div>


<div class="cheek"></div>


<div class="eye">

<div class="eye-copy"></div>

     </div>

    </div>


<div class="neck-part-2"></div>

   </div>


<div class="tail">

<div class="tail-part-1"></div>


<div class="tail-part-2"></div>

   </div>


<div class="front-leg-copy">

<div class="front-foot-copy">

<div class="toes"></div>

    </div>

   </div>


<div class="front-leg">

<div class="front-foot">

<div class="toes"></div>

    </div>

   </div>


<div class="hind-leg-copy">

<div class="hind-foot-copy">

<div class="toes"></div>

    </div>

   </div>


<div class="hind-leg">

<div class="hind-foot">

<div class="toes"></div>

    </div>

   </div>

  </div>


<div class="copy-body">

<div class="shadow-1">

<div class="shadow-1-copy"></div>

   </div>


<div class="shadow-2">

<div class="shadow-2-copy"></div>

   </div>


<div class="heart">

<div class="heart-copy"></div>

   </div>


<div class="spot-1"></div>


<div class="spot-2"></div>


<div class="spot-3"></div>


<div class="spot-4"></div>


<div class="spot-5"></div>

  </div>

 </div>


<div class="dinosaur-girl">

<div class="girl-body">

<div class="girl-neck">

<div class="girl-neck-part-1"></div>


<div class="girl-head">

<div class="girl-head-spot-1"></div>


<div class="girl-head-spot-2"></div>


<div class="girl-head-spot-3"></div>


<div class="girl-mouth">

<div class="girl-mouth-copy"></div>

     </div>


<div class="girl-cheek"></div>


<div class="girl-eye">

<div class="girl-eye-copy"></div>

     </div>

    </div>


<div class="girl-neck-part-2"></div>

   </div>


<div class="girl-tail">

<div class="girl-tail-part-1"></div>


<div class="girl-tail-part-2"></div>

   </div>


<div class="girl-front-leg-copy">

<div class="girl-front-foot-copy">

<div class="girl-toes"></div>

    </div>

   </div>


<div class="girl-front-leg">

<div class="girl-front-foot">

<div class="girl-toes"></div>

    </div>

   </div>


<div class="girl-hind-leg-copy">

<div class="girl-hind-foot-copy">

<div class="girl-toes"></div>

    </div>

   </div>


<div class="girl-hind-leg">

<div class="girl-hind-foot">

<div class="girl-toes"></div>

    </div>

   </div>

  </div>


<div class="girl-copy-body">

<div class="girl-shadow-1">

<div class="girl-shadow-1-copy"></div>

   </div>


<div class="girl-shadow-2">

<div class="girl-shadow-2-copy"></div>

   </div>


<div class="girl-heart">

<div class="girl-heart-copy"></div>

   </div>


<div class="girl-spot-1"></div>


<div class="girl-spot-2"></div>


<div class="girl-spot-3"></div>


<div class="girl-spot-4"></div>


<div class="girl-spot-5"></div>

  </div>

 </div>


<div class="big-heart">

<div class="big-heart-copy"></div>


<div class="big-heart-copy-1"></div>

 </div>


<div class="little-heart">

<div class="little-heart-copy"></div>

 </div>


<div class="little-heart-1">

<div class="little-heart-copy-1"></div>

 </div>


<div class="little-heart-2">

<div class="little-heart-copy-2"></div>

 </div>


<div class="little-heart-3">

<div class="little-heart-copy-3"></div>

 </div>


<div class="little-heart-4">

<div class="little-heart-copy-4"></div>

 </div>

</div>

Kết quả là thế này :

Khủng long trong tình yêu
Khủng long trong tình yêu
Chia sẻ
Bài trước01h45 ngày 10/05, Juventus vs Monaco: Khách đối mặt “điệp vụ” khó hơn… lên trời
Bài tiếp theoCode game caro